VAKFIMIZ / VAKIF BURS YÖNETMELİĞİ Yazdırmak için tıklayın!
 

AMAÇ:

Madde 1:  Bu Talimat: ailesi Sandıklı kökenli (köyler dahil) olan, maddi desteğe muhtaç, kabiliyetli, çalışkan, sağlam karakterli, milli ve manevi duygulara sahip öğrencilere verilecek burslara ait esasları belirlemek amacı ile düzenlenmiştir.

KAPSAM:

MADDE 2: Bu Talimat: en az dört yıllık Yüksek Öğrenim Kurumlarının, tercihen, tıp, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, tekstil mühendisliği, hukuk, maliye, işletme, idarecilik branşlarında okuyan veya okuyacak olan, aileleri maddi desteğe muhtaç ve Sandıklı kökenli (köyler dahil) olan, kabiliyetli, çalışkan, sağlam karakterli, milli ve manevi duygulara sahip öğrencilere verilecek burslara ait esasları kapsar.

DAYANAK:

MADDE 3: Bu Talimat: Sandıklı'lılar Yardımlaşma, Dayanışma, Araştırma, Tanıtma ve Kalkındırma Vakfının Vakıf Senedi'nin 5 nci maddesinin 16 şıkkına dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR:

MADDE 4:

a. Vakıf: Sandıklı'lılar Yardımlaşma, Dayanışma, Araştırma, Tanıtma ve Kalkındırma Vakfını,

b. Vakıf Senedi: Sandıklı'lılar Yardımlaşma, Dayanışma, Araştırma, Tanıtma ve Kalkındırma Vakfının Vakıf Senedini,

c. Yönetim Kurulu: Sandıklı'lılar Yardımlaşma, Dayanışma, Araştırma, Tanıtma ve Kalkındırma Vakfının Yönetim Kurulunu,

d. Bursiyer: Sandıklı'lılar Yardımlaşma, Dayanışma, Araştırma, Tanıtma ve Kalkındırma Vakfından burs alan öğrenciyi ifade eder.
 

BURSLAR

MADDE 5:  Vakıfça:

a. Ailesi Sandıklı kökenli (köyler dahil) olup, Orta Öğrenimini başarı ile bitirerek, üniversite imtihanına ilk girişte, Türkiye'deki Üniversitelerin Tıp Fakültelerini, İnşaat Mühendisliği Fakültelerini, Makine Mühendisliği Fakültelerini, Tekstil Mühendisliği Fakültelerini, Hukuk Fakültelerini, Siyasal Bilgiler Fakültelerini, Maliye veya İşletme Fakültelerini kazananlardan (İkinci Öğrenimler hariç),

b. Yukarıda belirtilen fakülteleri, yine yukarıda belirtilen şekilde kazanıp halen öğrenimini sürdüren ve ailesi Sandıklı kökenli (köyler dahil) olan öğrencilerden (İkinci Öğrenimler hariç),

6 ncı maddede belirlenen şartları taşıyanlara karşılıksız burs verilir.

BURSLARDAN YARARLANMA ESASLARI:

MADDE 6: Burslardan yararlanmak isteyenlerde aşağıdaki şartlar aranır.

a. Mezun olduğu veya öğrenim gördüğü okuldaki başarı durumunu, okuldan alacağı belge ile belgelemek,

b. Yukarıda Fakülteleri belirtilen Yüksek Öğrenim Kurumunun kayıtlı ve devamlı öğrencisi olduğunu, Yüksek Öğrenim Kurumundan alacağı belge ile kanıtlamak,

c. Devlet memuru veya herhangi bir işte çalışır olmadığı konusunda taahhütname vermek,

d. Başka bir kurum, kuruluş veya Vakıftan burs almamak (Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen krediler hariç)

e. Ailesinin gelir düzeyinin düşük olduğunu Muhtarlıktan alacağı belge ile kanıtlamak,

f. Ailesinin Sandıklı kökenli (köyler dahil) olduğunu resmi belgeler ile ispatlamak,

g. Kendisi ve ailesi hakkında bilgi alınabilmesi için en az iki kişiyi, adres ve telefonlarını vermek suretiyle referans olarak göstermek,

h. Vakfa, Vakıftan temin edeceği "Burs Talep Formu" ve ekindeki "Öğrenci Tanıtım Kartı" ile burs talebinde bulunmak,

i. Burs verileceğinin bildirilmesinden sonra Vakıf'tan temin edeceği " Öğrenci Burs Sözleşmesi" ni imzalamak,

Gerekli şartları taşımayan ve süresi içinde müracaat etmeyenlerin dilekçeleri işleme konmaz.

Vakıf'tan burs almakta iken kendi kusurları sebebi ile bursu kesilmiş olanlar, tekrar burs için müracaatta bulunamazlar. Ancak, sağlık sebebi ile öğrenime ara verdiği için bursu kesilen ve sağlığına kavuştuktan sonra bir üst sınıfta öğrenime devam etmeye hak kazandığını belgelendiren öğrencinin bursu devam ettirilebilir.
 

MÜRACAAT:

MADDE 7: 5 nci ve 6 nci maddelerde belirtilen şartları taşıyan öğrencilerden burs almak isteyenlerin, Sandıklı'lılar Yardımlaşma, Dayanışma, Araştırma, Tanıtma ve Kalkındırma Vakfından temin edecekleri "Burs Talep Formu" nu ve "Öğrenci Tanıtım Kartı"nı, iki suret halinde eksiksiz olarak doldurmak sureti ile, her yılın Ekim ayı içinde doğrudan Sandıklı'lılar Yardımlaşma, Dayanışma, Araştırma, Tanıtma ve Kalkındırma Vakfı'na elden teslim etmesi veya iadeli taahhütlü mektup ile göndermesi gerekir.

DEĞERLENDİRME:

MADDE 8: Müracaatta bulunan öğrenci sayısının, Yönetim Kurulunca belirlenen yıllık burs kontenjanını aşmaması halinde, puanlama yapılmadan isteklilere burs tahsis edilir. Ancak, müracaat eden öğrenci sayısının kontenjandan fazla olması halinde :

a. Orta öğrenimden pekiyi derece ile mezun olanlara 10,

b. Anne veya babasından birisi vefat etmiş olanlara 10, anne ve babası da vefat etmiş olanlara 20,

c. Kendisinden başka Üniversitede okuyan kardeşi olanlara 10 ,

d. Üniversiteye giriş puanı yüksek olanlara 10,

e. Öğrenci, Yüksek Okulun ara sınıfında ise, o sınıfa kadar ki ders ortalaması yüksek olanlara 10,

f. Üniversitelerin Tıp Fakültesi ile İnşaat, Makine ve Tekstil Mühendisliği Fakültelerini kazananlara 10 ,

g. Ailesinin gelir düzeyi çok düşük olanlara 10 ,

puan verilmek sureti ile adaylar puan sıralamasına tabi tutulur.

Burs tahsisi yapılanlara tebligat yapılır, burs tahsis edilmeyenlere ise bilgi verilmez.
 

ARAŞTIRMA:

MADDE 9: Vakıf, gerek gördüğü takdirde, öğrenciler tarafından doldurulan formdaki bilgilerin doğruluğunu araştırır ve bu Talimat'taki şartlardan bazılarının bulunmadığı anlaşılanlara burs bağlanmaz, bağlanmış ise bursu kesilir.

BURS MİKTARI:

MADDE 10: Burs miktarları, her yıl Yönetim Kurulunca tespit edilir.

BURSLARIN SÜRESİ:

MADDE 11: Burslar, bursiyerlere, Ekim Mayıs ayları arasında (8) ay süre ile, her ayın 15 inci gününe kadar ödenir.

BURSUN DEVAMI:

MADDE 12: Bursun devam edebilmesi için, bursiyerlerin:

a. Okudukları sınıfı, alt sınıflardan dersi kalmadan geçtiklerini ve okuyacakları üst sınıfı gösterir, okudukları okullarından alacakları yazıları, Ekim ayı içerisinde Vakfa göndermeleri,

b. Yatay geçiş yapanların, sınıf kaybı olmadan ve alt sınıflardan dersi kalmadan yatay geçiş yaptıklarını, Ekim ayı içerisinde belgelemeleri, gerekir.

BURSUN KESİLMESİ:

MADDE 13: Bursiyerlerden:

a. Sınıfta kalanların,

b. Okulundan ayrılan veya okulla ilişiği kesilenlerin,

c. Sınıf geçme belgesini (alt sınıflardan dersi kalanlar sınıf geçmiş olarak kabul edilmeyecektir.) Ekim ayı içerisinde Vakfa ulaştırmayanların,

d. Herhangi bir kurum veya kuruluşta çalışanların,

e. Ara sınıflarda veya son sınıfta beklemeli duruma düşenlerin,

f. Her ne sebeple olur ise olsun, yanlış bilgi verenlerin veya Burs Talimat’ında belirtilen şartları taşımadıkları anlaşılanların,

g. Yatay geçiş yaptığı halde, yeni öğrenim kurumundan alacağı öğrenim belgesini Ekim ayı içerisinde Vakfa ulaştırmayanların,

h. Her ne sebep ile olur ise olsun, öğrencilikle bağdaşmayacak bir davranış ve tutumda bulunduğu Vakıfça tespit edilenlerin,

i. Kendi isteği ile burs almaktan vazgeçenlerin,

j. Yukarıdaki hususlar dışında bursun kesilmesini gerektirecek bir duruma düşenlerin,

bursları kesilir.

Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen nedenlerin dışında, gerekçe gösterme zorunluluğu bulunmadan bursu kesme hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu, bursiyerlerin durumunu uygun göreceği vasıta ve usuller ile her zaman takip eder ve denetler.

YÜRÜRLÜK:

MADDE 14: Bu Talimat, Yönetim Kurulunun kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME:

MADDE 15: Bu Talimat hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür.