VAKFIMIZ / VAKIF RESMİ SENEDİ Yazdırmak için tıklayın!
 

SANDIKLI’LILAR YARDIMLAŞMA, DAYANIŞMA, ARAŞTIRMA,
TANITMA VE KALKINDIRMA VAKFI RESMİ SENEDİ
1996
T.C RESMİ GAZETE

 

Tarih: 03 Temmuz 1996

Sayı: 22685

Vakıflar Genel Müdürlüğünden;

Vakfın Adı: Sandıklı’lılar Yardımlaşma, Dayanışma, Araştırma, Tanıtma ve Kalkındırma Vakfı.

Vakfedenler: Ahmet Akçay, Ahmet Öztürk, Ahmet Tuğrul, Ahmet Ülgen, Akın Yavuz, Ali Alaybeyoğlu, Ali Işık, Ali İhsan Bzdemir, Alim Aydın, Ayhan Türker, Bekir Sami Doğanlı, Bekir Maral, Fethi Yaşar, Güner Topuz, Gürol Tazkır, Hasan Kundakçı, Hayri Tezcan, Hüseyin Akça, Hüseyin Topuz, İbrahim Elibol, İsmail Özkahraman, İsmail Uğurlutiryaki, Mahmut Özdemir, Mehmet Seyman, Mehmet Ulupınar, Mehmet Ali Gürer, Mehmet Ethem Kutsoylu, Mehmet Zeki Demirkan, Mustafa Özer, Mustafa Özkan, Mustafa Saylık, Nazmi Oğuz, Niyazi Seyman, Niyazi Yılmaz, Ömer Büker, Ömer Özkan, Sırrı Doğanlı, Sönmez Altınay, Şerif Ali Tekalan, Tarık Gencer, Turhan Gevrek, Yusuf Ziya Akşit.
 

Vakfın İkametgâhı: Ankara

Vakfın Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adı, Karar Tarihi ve No.su: Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09/05/1996 gün, E. 1996/314, K: 1996/306 sayılı kararı.

Vakfın Amacı: Sandıklı’nın kalkınmasını ve tanıtımını sağlamak gayesiyle, her türlü sanayi, iktisadi, ticari, sosyal ve kültürel, eğitim, turizm, sağlık ve çevre koruması çalışmalarını gerekleştirmektir.

Vakfın Mal Varlığı: 325.000.000, - TL. Nakit.

Vakfın Organları: Kurucular Kurulu, Yönetim Kurulu, Vakıf Genel Müdürlüğü, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu.

Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. maddesi gereğince ilân olunur.

14149/1-1

AMAÇ:

Madde 1: Bu Talimat : ailesi Sandıklı kökenli ( köyler dahil ) olan, maddi desteğe muhtaç, kabiliyetli, çalışkan, sağlam karakterli, milli ve manevi duygulara sahip öğrencilere verilecek burslara ait esasları belirlemek amacı ile düzenlenmiştir.
 

VAKFIN ŞAHSİYETİ

MADDE 2: Sandıklı’lılar Vakfı, bu Vakıf Senedinin sonunda, isimleri yazılı şahıslar tarafından, Türk Medeni Kanununun 903 sayılı Kanunla değişik 73 ncü ve müteakip maddeleri gereğince kurulmuş, Vakıflar Genel Müdürlüğünün teftiş ve denetimine tabi, muhtar, hükmi şahsiyete haiz bir kuruluştur.

VAKFIN ADRESİ

MADDE 3: Vakfın Merkezi Ankara olup, geçici adresi; Mithatpaşa Caddesi No: 19/5 Yenişehir/ANKARA’dır.

Vakıf, Yönetim Kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin alınmak kaydı ile yurt içinde ve dışında, şube, irtibat bürosu veya temsilcilikler açabilir.

VAKFIN MAL VARLIĞI

MADDE 4: Vakfın mal varlığı, Vakıf Senedinin sonunda isimleri yazılı kurucular tarafından Vakfı tahsis edilen 325.000.000,- TL. (Yalnız Üç yüz yirmi beş milyon lira) tutarındaki, nakit paradır. Vakıf, kuruluşunu müteakip, Vakfın amacına uygun olarak, her türlü mal ve hakları, para, menkul ve gayrimenkulleri, herhangi bir yolla iktisap edebilir veya Vakıf gelirleri ve bağışları ile, mal varlığını genişletebilir.
 

VAKFIN AMACI

MADDE 5: Vakfın amacı, Sandıklı’nın kalkınmasını ve tanıtımını sağlamak gayesiyle, her türlü sanayi, iktisadi, ticari, sosyal ve kültürel, eğitim, turizm, sağlık ve çevre koruması çalışmalarını gerçekleştirmektir. Vakfın asıl gayesinin yanında, Vakıf;

• Sandıklı’nın ekonomik, sosyal, kültürel ve sanat hayatına, çevre şartlarının iyileştirilmesine, kalkınma ve gelişmesine katkıda bulunur, kuruluşlara öncülük yapar.

• Toplumda, çevre bilincinin gelişmesine çevre kirliliğinin önlenmesine ve Sandıklı’nın çağdaş seviyeye ulaşmasına katkıda bulunur.

• Sandıklı’daki tarımsal üretimin, sorunlarını, verimini ve verimliliği arttırma yönünden alınması gerekli önlemleri, araştırır ve araştırılmasını sağlar.

• Sandıklı’daki hayvancılığı ve hayvancılığın genel durumlarını, sorunlarını, ürün işleme sanayiinin verimlilik problemlerini araştırır, araştırılmasını temin eder.

• Sandıklı’da başlamış olan kalkınma hamlelerinin hedefine ulaşması, bunlara yenilerinin eklenmesi, medeniyetin bütün nimetlerinin, Sandıklı’nın her köşesine ve tüm Sandıklı’lılara adil ve dengeli bir şekilde götürülmesi için çaba sarf eder.

• Sandıklı’da, hayra ve hizmete yönelik politika izleyen kurum ve kuruluşlarla, daima işbirliğinde bulunur. Gerektiğinde maddi ve manevi yardımda bulunur.
 

• Sandıklı’da yapılacak, eğitim kurumları ile ilgili yatırımların eğitim ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ve zamanında gerçekleşmesi için çaba harcar.

• Sandıklı’da yapılacak, cami, yol, sulama, elektrik, telefon, okul, kütüphane, sağlık ve idare binası gibi hizmetlerin, sür’atle ikmal edilmesinde gayret sarfeder.

• Sandıklı’yı mücavir ilçelere bağlayan yolların, yapımını, bakımını ve onarımını sağlamak için çabada bulunur.

• Sandıklı’da büyük gelişme imkan ve temayülü gösteren meyvecilik, sebzecilik, turfandacılık ve çiçekçilik alanlarında, fidan, tohum, fide, ulaşım, depolama, dağıtım, pazarlama ve finansman güçlüklerini giderici tedbirlerin alınması için gayret sarfeder.

• Sandıklı’da sanayii, tarım, ormancılık, hayvancılık, ulaştırma, haberleşme ve turizm sektörlerinde, bu güne kadar alınmış ve uygulanmış tedbirler, bütünüyle değerlendirilerek, mevcut potansiyeli daha verimli şekilde kullanmayı temin edecek köklü önlemlerin alınması için çaba sarfeder.

• Sandıklı’daki tarihi eserlerin bakım ve onarımlarına yardımcı olur
Sandıklı’nın kalkınması ile ilgili plân ve programlar için, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile temasa geçerek, bu plân ve programların uygulamaya konulmasında yardımcı olur.

• Vakfın amacını gerçekleştirmek için, her türlü ticari şirket kurar, çalıştırır veya bu şirketlere ortak olur.

• Sağlık, eğitim, kültür, ekonomi, din ve ahlâk, turizm gibi hizmet ve faaliyetlerin ve benzerlerinin, sosyal hizmetlerin geliştirilmesi, tanıtılması ve ortaya çıkartılması için, araştırmalar yapar, yaptırır, bunların; etkin, dengeli ve sürekli bir şekilde sunulmasına yardımcı olur. Bu hizmetleri üreten, kurum, kuruluş ve kişilerden destek sağlar, bu hizmet ve faaliyetlere doğrudan katkıda bulunur.

• Fakir, yoksul, aciz, hasta, ihtiyar ve kimsesiz olanlara, Vakıf adına okuyanlara, her yönüyle muhtaç durumda olanlara, imkanlar nisbetinde, maddi yardımlarda bulunur, karşılıksız veya karşılıklı olarak kredi, burs, ödünç para ve benzeri şekillerde destek sağlar. Muhtaçların iaşesi ve ibadesi için, aşevleri, her sınıf ve tahsil çağındaki öğrencilere yurtlar, lojmanlar, misafirhaneler ve bunun gibi sosyal tesisler kurur, bu amaçla kurulmuş bulunanlara yardımcı olur.
 

• Sandıklı’da her düzeydeki hizmet kurumunun açılmasına, bina ve tesislerin yapım ve onarımına yardımı olur veya bunları bizzat yapar

• Sandıklı’da her düzeydeki hizmet kurumlarında çalışan yönetici ve personeli teşvik eder, bu alanda başarılı olanları ödüllendirir

• Hizmet kurumlarının üretim ve hizmet kapasitelerinin kullanımına ve işletilmesine yardımcı olur, bu kurumlarda, iş ve endüstri çevreleri arasında kurulacak işbirliğini destekler ve bu konuda yardımcı olur.

• Vakfın amacına uygun faaliyetlerini sürdürebilmek için, hizmet kiralaması yapar veya yaptırır.

• Sandıklı’nın iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmasını, tanıtımını veya güvenliğini sağlama faaliyetlerinde bulunan, kurum ve kuruluşların ihtiyacı olan, araç, gereç ve emtianın, menkul ve gayrimenkullerin teminine, bakımı ve onarımı çalışmalarına katkıda bulunur.

• Üretici, sanayii ve ticaret erbabı ile bu alanlarda çalışan personelin eğitimi için çalışmalar yapar.

• Çevre ve toplum sağlığını ilgilendiren konularda, araştırmalar yapar ve yaptırır.

• Sandıklı’nın, iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmasında, tanıtımında ve gelir düzeyinin arttırılmasında görevli, kurum ve kuruluşların bina, laboratuvar, kütüphane ve benzeri tesislerin yapımına ve onarımına katkıda bulunur.

• Amaçlarını gerçekleştirebilmek için, ilgili Bakanlıklar, Özel ve Tüzel üçüncü şahıslarla işbirliğinde bulunur.
 

• Sandıklı’daki gençlerin dinlenme ve spor ihtiyaçlarını karşılayan tesislerin yapımını, mevcutların tevsii ve tam kapasite ile çalıştırılması için çaba sarfeder.

• Çağdaş eğitim yöntemlerinden yararlanılarak, milli kültür değerlerimize katkıda bulunur ve Sandıklı’nın, yer altı ve yerüstü zenginliklerinin hızla değerlendirilmesi için gayret sarfeder

• Sandıklı’nın turizm açısından gelişmesini ve tanıtılmasını sağlar.

• Sandıklı’nın, ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarının çözümlenmesini amaçlayan her türlü araştırmaya yapar, yaptırır ve destekler, bu yönde programlar geliştirir.

• Amaçları doğrultusunda, gazete, dergi, kitap ve bunun gibi yayınları yapar, yaptırır.

• Başka İl ve İlçelerde yaşayan Sandıklı’lıları biraraya getirmek ve bunlar arasında da, yazışma ve yardımlaşmayı sağlamak üzere çeşitli organizeler tertip eder

• Yöredeki tabiat güzelliklerinin ve eski uygarlıklara ait eserlerin, tanıtılması için gerekli çalışmaları yapar, yöredeki el sanatlarının gelişmesini teşvik eder, sergiler açar ve tanıtımını yapar

• Sandıklı çevresine yönelik sağlık hizmetlerini, sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya gerçekleştirmek üzere, poliklinik, hastane, konut, kreş, lokal, sandık, fon ve benzeri sosyal ve ekonomik amaçlı müesseseler kurar.

• Kalkınmanın üretimden geçtiği bilinciyle, her konuda üreticileri teşvik eder ve destekler
 

• Gerektiğinde, kooperatif (mesken, işyeri vb. gibi) kurma, gayrimenkul alma veya satma, devir yapma, ferağ verebilme, kiralama, kiraya verebilme, inşaat yapma veya yaptırma, bağışlama, ipotek gibi işlemleri, yetkili Makamlardan izin almak kaydıyla yapabilir.

• İşsiz Sandıklı’lılara ve diğer İl ve İlçe Mensuplarına iş imkânı sağlamak, bu maksatla, dil kursları, meslek kursları açmak ve beceri kazandırma türünde etkinliklerde bulunur.

• Sandıklı ve çevresini güzelleştirmek, tarihsel, kültürel ve doğal çevrenin ve yeşilin korunması için, ağaçlandırma faaliyetinde bulunur.

• Genel olarak, Vakfın amaçlarından, birinin, birkaçının veya tamamının gerçekleştirilmesi için, faydalı ve gerekli olan bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri, mevzuat hükümleri çerçevesinde yapar ve yürütür.

• Sandıklı’nın çevre İl ve İlçeleri ile birlikte, kültürünü araştırır, bu kültürün gelişmesine katkıda bulunur. Yerel yönetimlerle ilişkiler kurar, onların gelişmelerine ve her türlü hizmetlerine katkı yapar

• Bu amaçları gerçekleştirmek için, her alanda, panel, konferans, seminer ve sempozyumlar düzenler.
 

VAKFIN FAALİYETLERİ

MADDE 6: Vakfı, 5 nci maddede de belirtilen gayeleri gerçekleştirmek amacıyla, Türk Medeni Kanununa ve yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

a) Kanuni sınırlamalar müstesna olarak, menkul ve gayrimenkul mallara, her çeşit mal varlığına; bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle, sahip olabilir veya kullanabilir.Vakfın amacına uygun olamayan şartlı bağışlar kabul edilmez.

b) Benzer amaçlı, yerle ve yabancı Dernek, Vakıf ve benzeri Kurum ve Kuruluşlarla, Kanunların gerektirdiği izimler dahilinde, işbirliği yapar, gerekli hallerde, Kanuna uygun şekilde, müşterek tesis ve işletmeler kurar.

c) Vakıf mal varlığında mevcut olan malları, temellük edeceği her türlü menkul ve gayrimenkulleri, her nevi hak ve menfaatleri satabilir, kiralayabilir, devir edebilir, ferağ verebilir, takas yapabilir, gelir ve kârlarını tahsil ve sarf edebilir. Mal varlığı dahil bir veya birden fazla gayrimenkulü, yatırımda kullanabilir. Vakfın amacına aykırı olmamak ve amacın gerçekleşmesi için kısmen veya tamamen tahsil olunmak kaydıyla, vaki bağış veya vasiyet veya ölüme bağlı tasarruf yoluyla temellük ettiği menkul ve gayrimenkul malları ve paraları, idare ve tasarruf edebilir, harcayabilir. Şirketlerin hisse senetlerini irtifa senetlerini, obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden, mevcut veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakı ve bil cümle hisse senetlerini ve bunlara ait bütün kuponları alabilir, satabilir, gelirlerini tahsil ve sarf edebilir.

d) Sürekli gelir temin etmek üzere, yatırımlar yapabilir, işletme, şirket ve ortaklıklar kurabilir. Diğer ekonomik girişimlerde bulunabilir. Kurulmuş veya kurulmakta olan şirketlere ortak olabilir.

e) Kanunlara uygun olacak şekilde ve Vakfın gayelerini gerçekleştirmek amacıyla, gereğinde ödünç para alabilir. Taşınır ve taşınmaz malları rehin gösterebilir, teminat gösterebilir, Vakfın gayesi ile ilgili, üretim ve hizmet tesisleri kurup, işletebilir. Kurulmuş veya kurulacak işletmelere kredi verebilir. Bu kuruluşlara ortak olabilir.

f) Mevcut veya vücut bulacak gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için, menkul veya gayrimenkul malların rehni dahil, her türlü teminatı alabilir, muteber banka kefaletlerini kabul edebilir, kredi alabilir.

g) Vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesi için, faydalı ve lüzumlu bilcümle tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, icraya izinli ve yetkilidir.

h) Vakıf hiçbir şekilde siyasetle uğraşmaz. Vakfın gelirleri, Medeni Kanunla yasaklanan maksatlarla kullanılmaz.
 

VAKFIN GELİRLERİ

MADDE 7: Vakfın Gelirleri;

a) Resmi veya özel kişi ve kuruluşlar tarafından yapılacak her türlü iç ve (Kanuni gerekleri yerine getirilmek şartıyla) dış, ayni, nakdi, menkul ve gayrimenkul bağışları ile, bağış, yardım ve gelirler,

b) Vakıf tarafından kurulan tesis ve ticari işletmeler ile, kurulan veya ortak olunan ticari şirketlerin kârları,

c) Vakfın menkul ve gayrimenkul mallarının kiralanmasında, satışlarından ve mevduatın faizlerinden sağlanan gelirler,

d) Vakıf yararına düzenlenecek balo, konser, müsamere, kermes ve benzeri toplantılar ile piyango ve her türlü sosyal organizasyon gelirlere,

e) Üyelerin bağış ve yardımları,

f) Çeşitle yayın gelirleri,

g) Verilecek hizmet bedellerinden sağlanacak gelirler

h) Kanunların izin verdiği gelirler.
 

VAKFIN MALLARININ İDARESİ

MADDE 8: Vakfın sahip olduğu ve olabileceği bilcümle mal ve haklar, Vakfın gayesinin tahakkuku için, 903 Sayılı Kanun hükümleri ile Vakıf Senedinde zikredilen hükümler dairesinde kullanılır ve idare edilir.

VAKIF GELİRLERİNİN HARCAMA ŞEKLİ

MADDE 9: Vakıf gelirlerinden, 11 nci maddedeki esaslara uyulmak kaydıyla, kanuni ve zaruri giderler çıktıktan sonra, geriye kalan kısım, Vakfın amacına uygun olmak şartıyla, Kurucular Kurulunun tespit edeceği miktarda, bütçe esaslarına göre harcanır.

YEDEK AKÇE

MADDE 10: Vakfın hizmetlerini yürütmek, yönetim giderlerini karşılamak için, 11 nci maddede belirlenen yıllık brüt gelirin % 20’sinden, amacına dahil olmayan giderlere ve teftiş ve denetleme giderlerine iştirak payı ayrıldıktan sonra, bakiye kalan kısmından % 10’u yedek akçe olarak ayrılır.

VAKIF GELİRLERİNİN KULLANILMASI

MADDE 11: Yıl içinde elde edilen brüt gelirin (Yüzde Yirmi) % 20’si, Türk Medeni Kanunun hükümlerine göre kurulan Vakıflar Hakkındaki Tüzük’ün 37 nci maddesinde sıralanan, yönetim ve idare masrafları ile; ihtiyata ve Vakıf gelirlerini arttırıcı yatırımlara, kalan (Yüzde Seksen) % 80’i ise, amaçlara ayrılır ve harcanır. (Bina alınana kadar geçerli değildir.)

HESAP DÖNEMi

MADDE 12: Bilânço ve Gelir-Gider Hesabının çıkarılması, Vakfın, yıllık hesaplarını ve faaliyetlerini açıklayan bir rapor hazırlanması zorunludur

Vakfın hesap dönemi bir takvim yılıdır.

MALİ İŞLERDE VAKFIN TEMSİLİ

MADDE 13: Vakıf, mali işlerde çift imza ile temsil edilir. İmzaya yetkili olanları Yönetim Kurulu tespit eder.
 

VAKFIN ORGANLARI

MADDE 14: Vakfın Organları şu şekilde oluşur.

a) Kurucular Kurulu,

b) Yönetim Kurulu,

c) Vakıf Genel Müdürlüğü,

d) Denetim Kurulu,

e) Disiplin Kurulu,

KURUCULAR KURULU

MADDE 15:

a) Kurucular Kurulu, Vakfın Kuruluşunda adı geçen Kurucular ile, Vakfa maddi ve manevi destek sağlayan kişiler arasından, Yönetim Kurulunca tasvip edilerek kabul edilen, gerçek veya kuruluş statüleri izin verdiği takdirde, tüzel kişilerin temsilcilerinden teşekkül eder.

b) Kuruculardan birinin, ölümü, istifası, Kanunla kısıtlanmasının bulunması, görevini ifa edemeyecek hale gelmesi, hallerinde, Yönetim Kurulu, boşalan her bir üyelik için, Vakıf üyeleri arasından, medeni haklarını kullanma ehliyetine haiz, iki katı aday teklifinde bulunur.

Kurucular Kurulu, bu adaylar arasından seçimini yapar ve seçilecek o kişi, sırasıyla boşalan Kurucular Kurulu üyesi olur.

KURUCULAR KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 16: Kurucular Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleriyle, bunların yedeklerine, (Üç) 3’er yıl için belirlemek, gerektiğinde, bunları kısmen veya tamamen iskat etmek, bunlardan boşalan üyelerin yerine yenilerini tespit etmek.

b) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporunu, bilançoyu, Gelir-Gider hesaplarını incelemek ve Yönetim Kurulunun ibrasını sağlamak,

c) Denetim Kurulu Raporlarını tetkik edip, Yönetim Kurulu Üyelerini ve Denetçileri ibra etmek,

d) Vakfın Tüzük ve Yönetmeliklerini onaylamak, Vakıf Senedinde gereken deşiklikleri yapıp, karar bağlamak,

e) Yönetim Kurulu tarafından sunulan meseleleri karara bağlamak,

f) Vakfın çalışmaları ile ilgili olarak, Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmak,

g) Yönetim Kurulu tarafından, Kurucular Kurulu Üyeliğine teklif edilenlerin üyeliğe kabul edilip edilemeyeceğine ve Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, Vakfı üyeliğinden ihracı istenen kişilerin, Vakıf Üyeliğinden ihraç edilip edilmeyeceğine karar vermek,

h) Vakfın feshine ve tasfiyesine karar vermek,

i) Yönetim Kurulunca seçilen onur üyelerini tastik etmek,

j) Vakıf Senedinde, kendisine tanınan sair görevleri ifa etmek, yetkilerini kullanmak.
 

KURUCULAR KURULUNUN TOPLANMASI

MADDE 17: Kurucular Kurulu, iki yılda bir, Mayıs ayı içerisinde toplanır. Yönetim Kurulu, gerekli hallerde, Kurucular Kurulunu Olağanüstü toplantıya çağırabilir. Kurucular Kurulu, üyelerinden en az yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır. Birinci toplantıda, yarıdan fazla üyenin bulunması sağlanmamış ise, enaz bir hafta içinde yapılacak ikinci toplantıda, bu nisap aranmaz. Bu husus ve ikinci toplantı tarihi, birinci toplantıya ait yazılı ilanlarda ve üyelere gönderilecek yazıda belirtilir.

KARARLAR

MADDE 18: Kurucular Kurulunca bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, iki Divan Katibi seçilir. Katipler, toplantılarda görüşülen konuları tesbit ederler. Alınan kararlar zapta geçirilir ve bu kararlar, Başkanlık Divanı ve üyeler tarafından imzalanır. Kurucular Kurulunda, kararlar, mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Vakıf senedinde değişiklik yapılabilmesi için, Kurucular Kurulunun üye sayısının 2/3’ü ile karar alınması şarttır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Kurucular Kurulunun toplantısına gelmeyecek üye, yerine, vekil gönderebilir. Bir şahıs da, birden fazla vekalet toplanamaz.

YÖNETİM KURULU

MADDE 19: Yönetim Kurulu, Kurucular Kurulu tarafından, üç (3) yıl için seçilecek, 9 (Dokuz) asil, 9 (Dokuz) yedek üyeden meydana gelecektir. Yönetim Kurulu üyeleri, Kurucular Kurulu üyeleri arasından seçilebileceği gibi, Vakıf üyeleri arasından da seçilebilecektir. Dışarıdan seçilecek asil ve yedek üye sayısı (2) ikiden fazla olamaz. Aynı kişiler yeniden seçilebilir. Başkan, asil üyeler arasından seçilir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE TEMSİL

MADDE 20: Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından bir Başkan, bir İkinci Başkan, bir Genel Sekreter ve bir Mali Sekreter seçer. Yönetim Kurulu Başkanı, Vakfı temsil eder. İkinci Başkan, Başkan bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kurulunun toplantılarına Başkanlık eder. Gerekirse, İkinci Başkana, Yönetim Kurulu tarafından temsil yetkisi verilebilir.

Yönetim Kurulu, İkinci Başkana veya Mali Sekretere veya Vakıf Genel Müdürüne, Vakıf adına tasarruf yapma yetkisi verebilir.
 

TOPLANTI VE KARARLAR

MADDE 21: Vakıf Yönetim Kurulu, ayda bir toplanır.

Yönetim Kurulu, İkinci Başkana veya Mali Sekretere veya Vakıf Genel Müdürüne, Vakıf adına tasarruf yapma yetkisi verebilir.

Yönetim Kurulu Başkanı, gerektiğinde, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, ikinci Başkanla, bir üyenin, müşterek çağrısı üzerine de toplanabilir. Yönetim Kurulu üyeliği, ancak, ölüm, temsil kudretinin tamamen kaybedilmesi, istifa ve makul mazeret olmaksızın, bir ayda yapılan Yönetim Kurulu toplantılarının beşte birine iştirak etmeme veyahut ard arda (3) üç toplantıya katılmama hallerinde veya Kurucular Kurulunca, hakkındaki herhangi bir iddia veya olumsuz kanaat nedeniyle, üyeliğinin son bulunmasına karar verilmesi halinde nihayet bulur.

Yönetim Kurulu, adi ekseriyetle toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır. Kararlar, noterden tasdikli Yönetim Kurulu Karar Defterine geçirilerek, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulunca, toplantı olmadığı zamanlarda, Vakıf işleri ile ilgili kararları alıp yürütmek üzere, Başkan, İkinci Başkan veya üyelerden biri ile Genel Müdürden meydana gelecek, üç (3) kişilik bir İcra Kurulu kurulabilir. Bu Kurulun, hangi hallerde ve konularda karar alıp yürüteceği, Yönetim Kurulunca tespit edilir.

GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 22:

a) Vakfın bütün işlerini, genel hükümlere uygun olarak yürütmek, karara bağlamak,

b) Vakfın ve Vakfa bağlı ortaklık ve şirketlerle, Vakıf Genel Müdürlüğünün, çalışma programlarını hazırlamak ve bu programların gerçekleşebilmesi için, madde imkanlar sağlamak, bu programların uygulamaya konulabilmesi için, iş ve idare mahalleri temin etmek, buralarda çalışacak personelin tayini ile, bunların, görev, yetki ve sorumluluklarını tespit etmek, ücretlerini belirlemek,gerektiğinde bu personelin ilişkilerini kesmek,

c) Vakfın amaçlarında yer alan hususların yerine getirilebilmesi için, eldeki imkanları da dikkate almak suretiyle, bu hususların uygulamaya konulmasını, yıllık harcama yerleri ile, harcama oranlarını ve ödeme usullerini tespit etmek,

ç) Hazırlanacak strateji ve ana plan doğrultusunda, yardım kampanyalarının yaygınlaştırılmasını sağlamak ve yardımlarla desteklenmenin ve bağışların, uzun vadeli ve yararlı olması için, gerekli tedbirleri almak,

d) Vakfa daha fazla gelir sağlayabilmek için, çalışmaların, basın ve diğer iletişim araçlarıyla bildiri, broşür ve ilanlarla, geniş halk kitlelerine duyurmak,

e) Gerekli kanuni prosedürü ikmal etmek kaydıyla, yurt içi veya yurt dışındaki, benzer amaçlı Vakıflarla ve teşkilatlarla, yakın ilişki kurmak, bunlarla, karşılıklı yardım ve işbirliğini gerçekleştirmek,

f) Vakıf Senedinde gerekli görülen değişiklikleri, Kurucular Kuruluna teklif etmek,

g) Vakfı, resmi ve özel merciilerde temsilen mezun olacakları ve Vakıf namına imzaya yetkili bulunacakları ve bunların, yetki derecelerini tayin etmek,

h) Kurucular Kurulu’nu, olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak,

ı) Yıllık faaliyetler, bütçe, bilanço ve iş programları hakkında, Kurucular Kuruluna bilgi ve rapor sunmak,

i) Vakfa ait teşkilat ve kadrolar hakkında karar vermek, Vakıf faaliyetlerini düzenleyici mevzuatı hazırlamak ve yürürlüğe koymak, bunlarda gerekli görülecek değişiklikleri yapmak,

j) Gelir temin etmek maksadıyla, ticari işletmeler açmak, işletmek ve işlettirmek,

k) Yurt içinde ve dışında, şube, irtibat bürosu ve temsilcilikler kurmak,

l) Vakfın amacının gerçekleştirilebilmesi için, kanuni sınırlamalar hariç olmak üzere, kanuni izinler çerçevesinde, her türlü menkul ve gayrimenkul ile paraları, nakte değer hakları, hisse ve alacak ifade eden senetleri ve kuponları, ezcümle tasarruf bonoları ve benzeri kıymetli evrakı, intifa, sükna ve mülkiyetinin gayri ayni hakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını, hibe, vasiyet veya ölüme bağlı tasarruflarla, yahut satınalma veya kiralama suretiyle temellük ve tasarruf etmek ve bu suretle iktisap olunan envalin, vakıf mülkiyetine geçirilmesi, yahut satılması, takas, ipotek, rehin edilmesi, kiralanması ve gelirlerinin tahsili ve sarfı, ferağlarının kabulü, ferağlarının verilmesi, sair her türlü özel veya resmi işlemlerinin yapılması,

m) Vakfın gayesinin gerçekleşmesi için faydalı olan her türlü tedbirleri almak,

n) Kurucular Kurulunun kararı ve temennilerinden mümkün olacakların yerine getirmek,

o) Vakfa maddi ve manevi yardımı olanlardan lüzumlu gördüklerinin üyeliklerini, Kurucular Kuruluna teklif etmek, (Yönetim Kurulunca bu gibilere, madalya ve belge de verilebilir)

ö) Vakfın kuracağı tesisler için gerekli olan mevzuatı hazırlayıp, bunları, Kurucular Kurulunun onayına sunmak, onayı müteakip, yürürlüğe koymak,

p) Üyelik için yapılacak müracaatları, belirlenecek esaslar çerçevesinde değerlendirmek,

r) Gerekli olan kanuni defter ve kayıtların tutulmasını sağlamak,
 

VEKİL TAYİNİ

MADDE 23: Yönetim Kurulu, gerektiğinde, vakfa ait bir veya birçok işin görülmesi ve vakfa yapılacak şartlı ve şartsız bağışların kabulü için, kendi üyelerinden veya dışarıdan birini veya birkaçını temsilci veya vekil olarak tayin eder.

DENETİM KURULU

MADDE 24: Denetim Kurulu, Kurucular Kurulu adına, vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu, Kurucular Kurulunun kendi içinden veya dışarıdan, 3 (Üç) yıl için seçeceği 4 (Dört) kişiden oluşur. Ayrıca, 4 (Dört) de yedek denetçi seçilir.

Süresi betin denetçi veya yedekleri, yeniden seçilebilir. Denetçilerin görevlerinden ayrılmaları halinde, yerlerine yedek denetçiler alınır. Denetim Kurulu, Vakfın tüm evrak, rapor, Kurucular Kurulu toplantısından, en geç 15 (Onbeş) gün önce, Kurucular Kurulu üyelerine gönderilmek üzere, Yönetim Kuruluna verilir.

DENETİM KURULU

MADDE 24: Denetim Kurulu, Kurucular Kurulu adına, vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu, Kurucular Kurulunun kendi içinden veya dışarıdan, 3 (Üç) yıl için seçeceği 4 (Dört) kişiden oluşur. Ayrıca, 4 (Dört) de yedek denetçi seçilir.

Süresi betin denetçi veya yedekleri, yeniden seçilebilir. Denetçilerin görevlerinden ayrılmaları halinde, yerlerine yedek denetçiler alınır. Denetim Kurulu, Vakfın tüm evrak, rapor, Kurucular Kurulu toplantısından, en geç 15 (Onbeş) gün önce, Kurucular Kurulu üyelerine gönderilmek üzere, Yönetim Kuruluna verilir.

DİSİPLİN KURULU

MADDE 25: Disiplin Kurulu, Kurucular Kurulunun, kendi aralarından seçtikleri 4 (Dört) asil, 4 (Dört) yedek üyeden oluşur. Ayrıca, Yönetim Kurulu, 2 (İki) temsilci ile katılır. Disiplin Kurulu kendi arasından Başkan, bir Raportör seçer. Disiplin Kurulu üyelerinin görev süresi 3 (Üç) yıldır.

Disiplin Kurulu, vakfın menfaat ve amaçlarına aykırı fiil ve davranışlarda bulunan üyeler ile ilgili, tahkikat ve inceleme yapmaya yetkilidir. Disiplin Kurulu, ihtar, görevden veya üyelikten geçici veya sürekli uzaklaştırma kararları verebilir. Ve bu kararları, Kurucucular Kurulunun onayı ile kesinleşir.

ONUR ÜYELERİ

MADDE 26: Türkiye çapında temayüz etmiş, hizmet ve eserler vermiş ilim adamları, idareciler, sanatkârlar, yazarlar, vakfa büyük bağışta bulunanlar, sporcular ve başarılı iş adamları ile sair kişiler, Yönetim Kurulunun teklifi ve Kurucular Heyetinin tasvibi ile onur üyeliğine kabul edilirler.
 

VAKIF GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MADDE 27: Vakıf organlarından biri de, Vakıf Genel Müdürüdür. Vakıf Genel Müdürü, Kurucular Kurulu veya Yönetim Kurulu üyeleri arasından veya dışarıdan, Yönetim Kurulunca tayin edilir. Genel Müdür, Vakfa ait bütün idare ve icrai işleri yürütür. Yönetim Kurulunun devredeceği yetkileri kullanır, vereceği görevleri yapar. Yönetim Kurulunca alınan kararları uygular ve Yönetim Kurulunca verilen diğer işleri yürütür. Kendisi Yönetim Kurulu üyesi olmasa dahi, bu kurulun toplantılarına (Yönetim Kurulu Üyesi değilse, oy hakkı olmaksızın) katılarak, görüş ve kanaatlerini açıklar. Yönetim Kurulunca, ihtiyaca göre, yeteri kadar, Genel Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve diğer personel görevlendirebilir.

VAKFA İFA EDİLECEK HİZMETLERİN KARŞILIĞI

MADDE 28: Vakfın, Kurucular Kurulu, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kuruluna seçilenlerin ifa edecekleri hizmetler, fahri olacaktır. Ancak, Vakıf için yapacakları seyahat masrafları, Vakıfça karşılanacaktır.

VAKIF SENEDİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİK

MADDE 29: İşbu Vakıf Senedi, ihtiyaca göre değiştirilebilir. Bunun için Yönetim Kurulunun teklifi ve Kurucular Kurulunun kararı şarttır.

Kurucular Kurulu üyelerinden en az 1/3’ünün teklifi halinde de, Kurucular Kurulu kararı ile, senette değişiklik yapılır.

Değişiklikler, yetkili ve görevli Mahkemenin siciline tescil edildiği tarihte yürürlüğe girer.

ŞUBELER

MADDE 30: Şube Yönetim Kurulu, biri Başkan olmak üzere, 5 (Beş) kişiden teşekkül eder.

Şube Yönetim Kurulu üyelerinin vakıf üyesi olması şartı aranmaz.

Şube Yönetim Kurulu üyeleri, vakıf genel merkez Yönetim Kurulu tarafından seçilir ve azledilir.

ŞUBE YÖNETİM KURULU

MADDE 31: Şube Yönetim Kurulunun görevleri;

a) Vakfa yapılan bağış ve yardımları toplamak,

b) Bağışları arttırma çalışmaları yapmak,

c) Şube sınırları içinde Vakfın yapacağı yardımları belirleyerek, Vakıf Merkezine bildirmek,

d) Vakfın, o yörede yapacağı harcamaların amacına ulaşmasını sağlamak, izlemek, denetlemek ve sonucu Vakıf Merkezine bildirmek.

İRTİBAT BÜRO VE TEMSİLCİLİKLER

MADDE 32: İrtibat büro ve temsilciliklerinin idareleri ve teşkilatları, görev, yetki ve sorumlulukları, Yönetim Kurulunca belirlenir.
 

VAKIF SENEDİNİN TEFSİRİ

MADDE 33: Bu Vakıf Senedinde yazılı herhangi bir maddenin tefsiri, Vakıf Kurucular Kuruluna ait olup, onun kararı kesindir.

TESCİL

MADDE 34: Vakıf Kanununa uygun olarak yapılacak tescil ile Tüzel Kişilik kazanır. Bu vasfı kazanması ile birlikte, Vakıf Senedi yürürlüğe girer.

VAKFIN ORGANLARINDAKİ GÖREVLİLERİN VAKIFLA TİCARİ İLİŞKİ KURMAYACAKLARI

MADDE 35: Vakıf organlarında görev almış bulunan Kurucular Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile, Denetçiler ve Genel Müdürlük teşkilatındaki görevlilerin, gerek şahısları, gerek mensupları veya kendilerine ait bulunan Kuruluşları, Vakıfla direkt olarak ticari ilişki kuramazlar. İhale vs. gibi işlere giremezler.

Aksi varit olduğu takdirde, gerektiğinde Kurucular Kurulu olağanüstü toplantıya davet edilerek görevlerinden ayrılmaları sağlanır.

VAKFIN SONA ERMESİ

MADDE 36: Vakfın herhangi bir sebeple feshi gerektiği takdirde, feshe, Yönetim Kurulunun teklifi ile, Kurucular Kurulunun 3/4’ü karar verir.

Fesih halinde, Vakfa ait mallar, aynı amaca yönelik diğer vakfa ve Sandıklı’da hayra ve hizmete dönük hizmet ifa eden bir vakfa devredebilir.

VAKFIN KURUCULARI

MADDE 37:
 

Adı Soyadı

İmzası

Adı Soyadı

İmzası
       
1- Ahmet Akçay

2- Ahmet Öztürk

3- Ahmet Tuğrul

4- Ahmet Ülgen

5- Akın Yavuz

6- Ali Aleybeyoğlu

7- Ali Işık

8- Ali İhsan Bozdemir

9- Alim Aydın

10- Ayhan Türker

11- Bekir Sami Doğanlı

12- Bekir Maral

13- Fethi Yaşar

14- Güner Topuz

15- Gürol Tazkır

16- Hakan Kundakçı

17- Hayri Tezcan

18- Hüseyin Akça

19- Hüseyin Topuz

20- İbrahim Elibol

21- İsmail Özkahraman

Vekaletname

Vekaletname

Vekaletname

Vekaletname

Vekaletname

Vekaletname

Vekaletname

Vekaletname

Vekaletname

-

-

Vekaletname

Vekaletname

Vekaletname

Vekaletname

Vekaletname

Vekaletname

Vekaletname

Vekaletname

Vekaletname

Vekaletname

22- İsmail Uğurlutiryaki

23- Mahmut Özdemir

24- Mehmet Seyman

25- Mehmet Ulupınar

26- Mehmet Ali Gürer

27- Mehmet Ethem Kutsoylu

28- Mehmet Zeki Demirkan

29- Mustafa Özer

30- Mustafa Özkan

31- Mustafa Saylık

32- Nazmi Oğuz

33- Niyazi Seyman

34- Niyazi Yılmaz

35- Ömer Büker

36- Ömer Özkan

37- Sırrı Doğanlı

38- Sönmez Altın

39- Tarık Gencer

40- Turhan Gevrek

41- Yusuf Ziya Akşit

Vekaletname

Vekaletname

Vekaletname

Vekaletname

Vekaletname

Vekaletname

Vekaletname

Vekaletname

Vekaletname

Vekaletname

Vekaletname

Vekaletname

Vekaletname

Vekaletname

Vekaletname

Vekaletname

Vekaletname

Vekaletname

-

Vekaletname

 

GEÇİCİ MADDELER

GEÇİCİ MADDE 1: Sandıklı’lılar Vakfının ilk geçici Yönetim Kurulu aşağıdaki isimleri bulunan kişilerden oluşmuştur.

1. Korgeneral Hasan Kundakçı - Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı - Girne/KIBRIS

2. Prof.Dr. Mehmet Alir Gürer - Gazi Üniv. Tıp Fakültesi Dekanı - Beşevler/ANKARA

3. İsmail Özkahraman - Ağaçlandırma ve Erozyon Kont. Genel Müdürü - Gazi/ANKARA

4. Mehmet Zeki Demirkan - Merkez Valisi, Onur Sokak No: 9/4 - Maltepe/ANKARA

5. Fethi Yaşar - Yaşar Mensucat Karacakaya Cad. No: 140 - Siteler/ANKARA

6. Ali Işık - Vakıflar Genel Müdürlüğü Abide ve Yapı İşleri Daire Başkanı - Kolej/ANKARA

7. Turhan Gevrek - Pankobirlik Genel Müdürlüğü Muhasebe ve Finansman Müdürü  - Mithatpaşa Caddesi No: 19/5 Yenişehir/ANKARA

8. Bekir Sami Doğanlı - Pankobirlik Genel Müdürlüğü İthalat ve Ticaret Müdürü - Mithatpaşa Caddesi No: 19/5 Yenişehir/ANKARA

9. Ayhan TÜRKER - Pankobirlik Genel Müdürlüğü Haberleşme ve Arşiv Uzmanı - Mithatpaşa Caddesi No: 19/5 Yenişehir/ANKARA

Geçici Yönetim Kurulu, Vakfın tescil tarihinden itibaren, en geç 3 (Üç) ay içerisinde, Kurucular Kurulunu toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içerisinde senette belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

GEÇİCİ MADDE 2: Vakfın Kurucuları, bu Vakfın tescili için gerekli her çeşit işlemleri yapmak üzere;

1. Turhan Gevrek

2. B.Sami Doğanlı

3. Ayhan Türker’e yetki vermişlerdir.

EK LİSTE KURUCU ÜYELER

KURUCULAR KURULU EK LİSTESİ

Yönetim Kurulumuzun 17.09.1999 tarih ve 38 Sayılı kararı gereğince; Kurucular Kurulu üyelerimizden İbrahim Elibol ve Sönmez Altınay’ın ölümleri nedeniyle boşalan Kurucular Kurulu Üyeliklerine Vakfı Senedimizin 15/b maddesi gereğince;

Mustafa Baştuğ,

Nilüfer İlbey,

Ahmet Özçelik

İsmail Elibol’un

aday gösterilmesine karar verilmiştir.

Yine Yönetim Kurulumuzun 25.03.2001 tarih ve 62 Sayılı kararı gereğince; Vakfımızın kuruluşundan itibaren maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen aşağıda isimleri yazılıların Vakfımız Kurucular Kurulu üyeliği için Genel Kurula teklif edilmesi kararlaştırılmıştır.

Abdullah Ulutürk, Ahmet Bilginsoy, Ahmet Hatipoğlu, Ahmet Özçelik, Ali Seyman, Ekrem Develi, Güner Altınay, Kâmil Kırelli, Lütfi Öner, Mehmet Topbaş, Muzaffer Çetin, Nafiz Sayın, Nazmi Koçak, Tuna Başçiftçi, Necdet Sümer ve Tevfik İleri